Strona główna /  FAQ /  Kiedy przysługuje zwrot niewykorzystanej składki z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Kiedy przysługuje zwrot niewykorzystanej składki z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Podstawy do zwrotu składki

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje w przypadku:

  • wyrejestrowania pojazdu mechanicznego
  • udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach nie powodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem
  • odstąpienia od umowy w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia została zawarta przed rejestracją pojazdu, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy, pojazd mechaniczny, a pojazd ten nie został zarejestrowany w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia
  • rozwiązania się umowy ubezpieczenia po sprzedaży pojazdu, w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu (zwrot składki przysługuje zbywcy pojazdu)
  • rozwiązania się umowy ubezpieczenia w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu, w przypadku gdy umowa ubezpieczenia OC została zawarta przez posiadacza pojazdu, który nie był jego właścicielem i następnie utracił posiadanie na rzecz właściciela (zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia)
  • odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy, którą zawarł na odległość w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z zastrzeżeniem, że za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową
  • przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu
  • rozwiązania wznowionej umowy, która nie została wypowiedziana przed końcem jej obowiązywania

Zasady zwrotu skałdki z ubezpieczenia OC pojazdu

Zgodnie z art. 28a ust. 1 – zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty składki za okres świadczonej ochrony. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Postawa prawna
Art. 41 ust 1 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

powrot-do-faq-rkb-broker-ubezpieczeniowy