Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Konsumpcja sumy ubezpieczenia (zwana także redukcją sumy ubezpieczenia) to dokonywane przez ubezpieczyciela zmniejszenie sumy ubezpieczenia pojazdu po wypłacie odszkodowania, o kwotę wypłaconego odszkodowania.

Przykład:
Suma ubezpieczenia pojazdu wynosi 50.000 zł, a wysokość wypłaconego odszkodowania 10.000 zł. Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia ulega redukcji do kwoty 40.000 zł.

Skutki działania konsumpcji sumy ubezpieczenia

Jeśli po wypłacie odszkodowanie suma ubezpieczenia nie zostanie uzupełniona do realnej wartości pojazdu, to w przypadku późniejszej szkody kradzieżowej, szkody całkowitej lub innej szkody o znacznych rozmiarach, odszkodowanie nie pokryje wszystkich poniesionych szkód (ponieważ ubezpieczyciel odpowiada tylko do wysokości sumy ubezpieczenia, która w tym wypadku wcześniej została częściowo skonsumowana).

Mechanizm konsumpcji sumy ubezpieczenie w skrajnym przypadku może doprowadzić do wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, jeśli łączna suma wszystkich wypłaconych odszkodowań przekroczy wysokość sumy ubezpieczenia pojazdu.

Środki zaradcze

Istnieją dwa sposoby zabezpieczenia się przed redukcją sumy ubezpieczenia:
wykupienie konsumpcji sumy ubezpieczenia, lub „doubezpieczenie”, czyli podniesienie sumy ubezpieczenia pojazdu do jego aktualnej wartości rynkowej. Wykupienia konsumpcji sumy ubezpieczenia można dokonać w chwili zawierania umowy ubezpieczenia (za opłatą dodatkowej składki).

Jeśli ubezpieczający nie skorzystał z możliwości wykupienia konsumpcji sumy ubezpieczenia w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, wówczas pozostaje mu doubezpieczenie – po wypłacie odszkodowania. W celu doubezpieczenia pojazdu należy wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego ze stosownym wnioskiem i zapłacić składkę.